kontakt@aarshk.dk

Vedtægter

1. Navn, hjemsted og formål

 1. Klubbens navn er Aars Håndboldklub, og dens hjemsted er Idrætscenter Østermarken,Vesthimmerlands Kommune.
 2. Klubben er stiftet I. april 1974 ved sammenslutning af Aars Fremad og Aars KFUM.
 3. Klubbens formål er at virke for og lede udøvelsen af håndboldsporten på en for sporten og klubben værdig måde.

2. Medlemskab

 1. Klubben er medlem af DHF, JHF, DGI Nordjylland og KFUM’s Idrætsforbund.
 2. Som aktivt medlem af klubben optages enhver, der vil deltage i klubbens arbejde og overholde dens vedtægter.
 3. Indmeldelse i klubben sker ved tilmelding via klubmodul
 4. Udmeldelse af klubben kan kun ske, hvis vedkommende ikke skylder kontingent.
 5. Der kan optages passive medlemmer i klubben.
 6. Efter bestyrelsens beslutning kan et medlem udelukkes af klubben – midlertidigt eller endeligt – hvis vedkommende er i kontingentrestance.

Desuden kan et medlem efter bestyrelsens beslutning udelukkes af klubben – midlertidigt eller endeligt- hvis medlemmet handler imod klubbens vedtægter eller krænker idrættens eller klubbens anseelse ved sin adfærd.

3. Generalforsamlingen

 1. Klubbens ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts måned med følgende dagsorden:

  1. Valg af dirigent og 2 stemmetællere
  2. Bestyrelsens beretning
  3. Fremlæggelse af regnskab
  4. Fremlæggelse af budget og fastlæggelse af kontingent
  5. Udvalgsberetninger
  6. Behandling af evt. indkomne forslag
  7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
  8. Valg af suppleanter
  9. Valg af revisorer
  10. Kåring af årets 2 HK’ere
  11. Eventuelt

 2. Alle stemmeberettigede medlemmer skal senest 14 dage før generalforsamlingen have meddelelse herom via klubbens hjemmeside eller via klubbens sociale medier.
  Senest 14 dage før generalforsamlingen skal på klubbens hjemmeside eller sociale medier være uploadet indkaldelse til generalforsamling med angivelse af dagsorden.
 3. Alle medlemmer, der er fyldt 16 år og ikke skylder kontingent samt alle trænere, ledere og udvalgsmedlemmer har stemmeret. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
 4. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal fremsættes skriftlig og være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.
 5. Medlemmer, der vil lade sig vælge til klubbens bestyrelse, skal skriftligt give accept heraf, og alle navne på kandidater skal afleveres til formanden senest 8 dage før generalforsamlingen.
 6. En lovligt indvarslet generalforsamling er altid beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal, og kan afvikles såvel fysisk som virtuelt.

 7. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når bestyrelsen eller mindst 50% af de stemmeberettigede medlemmer forlanger det.
 8. Bestyrelsen skal snarest muligt efter modtagelse af anmodning om ekstraordinær generalforsamling indkalde til denne via klubbens hjemmeside eller sociale medier. Ekstraordinær generalforsamling skal indvarsles med mindst 8 dages frist.

4. Klubbens ledelse

 1. Klubben ledes af en bestyrelse på 7 medlemmer.

  Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen, idet der i lige år er 3 og i ulige år 4 medlemmer på valg. Alle valg sker på ordinær generalforsamling.

  Bestyrelsen konstituerer sig selv, og foretager fornøden fordeling af opgaverne.

 2. Der vælges 2 suppleanter for et år ad gangen, idet generalforsamlingen kan vedtage, at den bestyrelseskandidat, der får flest stemmer uden at være valgt, skal være førstesuppleant, og den bestyrelseskandidat, der får næstflest stemmer uden at være valgt, skal være andensuppleant.
 3. Der vælges 2 revisorer for et år ad gangen.
 4. Tilknyttes et bestyrelses- eller udvalgsmedlem en anden håndboldklub som træner eller leder, afgør bestyrelsen, om den pågældende kan fortsætte som bestyrelses- eller udvalgsmedlem.
 5. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og nedsætter for et år ad gangen de udvalg, den finder nødvendige for en forsvarlig drift af klubben.
 6. Der afholdes bestyrelsesmøde mindst 10 gange årligt, og efter hvert møde skal der føres protokol, der skal underskrives af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.
 7. Klubben forpligtes ved underskrift af formanden og et bestyrelsesmedlem.

  Ved formandens fravær forpligtes klubben ved underskrift af næstformand eller kasserer og et bestyrelsesmedlem.

  Ved eventuel optagelse af lån forpligtes klubben ved underskrift af den samlede bestyrelse. Ved udstedelse af fuldmagt forpligtes klubben ved underskrift af den samlede bestyrelse

5. Regnskabet

 1. Klubbens regnskabsår er kalenderåret. Bestyrelsen skal afgive driftsregnskab for det forløbne år og status pr. 31. december til revisorerne. Driftsregnskab og status skal, efter at være påtegnet af revisorerne, fremlægges for generalforsamlingen til godkendelse.
 2. Budget for det kommende år skal fremlægges for generalforsamlingen til godkendelse. Kontingent til klubben fastsættes af generalforsamlingen for et år ad gangen.
 3. Bestyrelsen kan uden særlig godkendelse fra generalforsamlingen optage en kassekredit til klubbens daglige drift. Kassekreditten kan maksimalt andrage 50% af kontingentindbetaling i det senest afsluttede og reviderede årsregnskab.

6. Vedtægtsændringer – Opløsning af klubben

 1. Forslag om vedtægtsændringer får først gyldighed, når de er vedtaget på 2 efter hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 14 dages og højst 3 måneders mellemrum.
 2. Klubben kan kun opløses, når det er vedtaget på 2 generalforsamlinger som anført i punkt a.
  På den første generalforsamling skal mindst 50% af de stemmeberettigede medlemmer være mødt, og af disse skal mindst 75% stemme for forslaget. Den anden generalforsamling vil være beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte, og afgørelse finder her sted ved almindelig stemmeflerhed. Alle afstemninger om klubbens opløsning skal finde sted skriftlig.
 3. Ved klubbens opløsning skal eventuelle midler indsættes på spærret konto til etablering af en ny håndboldklub i Aars.
  Indeståendet kan frigives til dette formål af Folkeoplysningsudvalget i Vesthimmerlands Kommune.Er beløbet ikke anvendt til dette formål senest 5 år efter klubbens opløsning, skal det anvendes til et almennyttigt formål, der bestemmes af Folkeoplysningsudvalget i Vesthimmerlands Kommune.

Vedtægterne er senest ændret på ordinær generalforsamling den 30. Marts 2022 og på ekstraordinær generalforsamling den 25. April 2022.

Bestyrelsen i Aars Håndboldklub